Polityka prywatności

Ogólne informacje o ochronie danych osobowych w serwisie echolaser.pl 

opracowane zostały w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

Ważne jest dla nas, aby dane naszych Klientów i Kontrahentów były należycie przetwarzane i chronione. Działamy w pełni zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i innymi przepisami, a każdej z osób, której dane osobowe przetwarzamy, ułatwiamy korzystanie z przysługujących jej praw.

Poniżej – wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów – przedstawiliśmy ogólne zasady, którymi się kierujemy. Zapraszamy do lektury, a w razie pytań służymy Państwu pomocą!

Administrator/kontakt

Administratorem danych osobowych jest Meden-Inmed Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-847) przy ul. Wenedów 2, NIP 669-22-55-563, meden@meden.com.pl., tel.94 347 10 40.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Magdalena Skrzypek-Terlecka
e-mail: iod@meden.com.pl
adres korespondencyjny: Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

Cele i okresy przetwarzania danych

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
OKRES PRZETWARZANIA : niezbędny do realizacji celów, w których te dane są przetwarzane lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu.

Dane kontaktowe wprowadzone do formularza elektronicznego, udostępnione poprzez korespondencję w tym pocztę e-mail, wizytówkę, rozmowę telefoniczną, formularz kontaktowy z targów i spotkań biznesowych, przekazane w ramach realizacji umowy lub zamówienia bądź udostępnione nam w inny sposób mogą być przetwarzane w celu utrzymywania kontaktów biznesowych.

Nasi przedstawiciele mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie lub szkolenie lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać informacje dotyczącą produktów i usług lub inne informacje mające związek z obszarami naszej działalności.

Jeśli jesteście Państwo naszym dostawcą lub podwykonawcą (lub jeśli inicjujemy kontakt, bo jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie zakupu, dostawy lub świadczenia usług), kontakt może dotyczyć pozyskania oferty, dodatkowych informacji czy dokumentów.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing, sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

Cel: Newsletter

PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
OKRES PRZETWARZANIA: okres niezbędny do realizacji celów, w których te dane są przetwarzane lub do rezygnacji z otrzymywania newslettera (uwzględnienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody).

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, Pani/Pana adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana w celu zapewnienia Państwu dostępu do aktualnych informacji o naszej ofercie.  Zgoda na otrzymywanie newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. Wyrażeniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody na przetwarzanie danych będzie kliknięcie w link rezygnacji dostępny w każdym newsletterze bądź wysłanie e-maila na adres  iod@meden.com.pl o treści:  „rezygnacja z newslettera”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

Cel: Obsługa zapytania – odpowiedź na działania handlowe inicjowane przez Klientów

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
OKRES PRZETWARZANIA: okres niezbędny do realizacji celów, w których te dane są przetwarzane lub do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (uwzględnienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody).

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy wysłać email na adres iod@meden.com.pl o  treści: „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu obsługi zapytania”. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

Cel: Organizacja udziału i promocja szkoleń, warsztatów, konferencji

PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt a), b) i c) oraz f) RODO.
OKRES PRZETWARZANIA: okres niezbędny do realizacji celów, w których te dane są przetwarzane lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu bądź wycofania zgody.

W przypadku udziału w szkoleniach/warsztatach/konferencjach płatnych podstawę przetwarzania stanowi zawarcie umowy jaką jest rejestracja na szkolenie/warsztaty/konferencję.

W przypadku szkoleń/warsztatów/konferencji bezpłatnych Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Wycofania zgody  można dokonać w dowolnym momencie, bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, warsztatach szkoleniu lub w innym organizowanym przez nas wydarzeniu, podane dane mogą zostać udostępnione pozostałym uczestnikom, szkoleniowcom, prelegentom oraz innym podmiotom związanym z organizacją i promocją wydarzenia.

Jeśli jesteście Państwo prelegentem, informacja ta może być ponadto udostępniana publicznie na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych i konferencyjnych. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest promocja poprzez organizację szkoleń, konferencji i innych wydarzeń.

Cel: Potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z  przepisów.

Podstaw Dane wprowadzone na formularzu zgłoszeniowym (w tym elektronicznym), udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione Administratorowi mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków Administratora oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie Administrator był zobowiązany do wykonania świadczenia na Pani/Pana rzecz lub realizacji Pani/Pana praw.

Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Konsekwencje niepodania danych

 • W przypadku formularzy zgłoszeniowych (w tym elektronicznych) podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza lub jego zatwierdzenia i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości udziału w szkoleniu, warsztatach, konferencji lub zapisu na newsletter.
 • W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli Administratora w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych podanie danych jest w pełni dobrowolne lecz konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu.
 • W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z Administratorem podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Dane powierzane nam przez podmioty trzecie

W niektórych przypadkach dane osobowe otrzymujemy od podmiotów trzecich, wobec których jesteśmy odbiorcą lub podmiotem przetwarzającym. Dane te mogą służyć podobnym celom, co te pozyskiwane bezpośrednio przez nas. Są to zazwyczaj podstawowe dane, niezbędne do realizacji celu i obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/dostawy, nazwę firmy, nazwę stanowiska oraz ewentualnie inne dane wynikające np. z umowy lub zamówienia, w związku z którymi następuje udostępnienie danych osobowych.

O powierzone nam dane dbamy równie mocno jak o te, których jesteśmy administratorem. Możecie Państwo liczyć na odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom  i partnerom, z którymi Meden-Inmed Sp. z o.o. współpracuje w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla Klientów, obsługi kontraktów handlowych lub w utrzymywania kontaktów  biznesowych, działań marketingowych i  obsługi działalności firmy.

Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych stając się ich administratorami. Odbiorcą Państwa danych w tym przypadku mogą być w szczególności organy państwowe, banki, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, Poczta Polska, firmy kurierskie.

Podmioty przetwarzające. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane dostawcom i podwykonawcom usług w zakresie  serwisu IT, hostingu poczty elektronicznej, niszczenia dokumentów. Takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy powierzenia i tylko zgodnie z naszymi poleceniami jako Administratora.

Lokalizacja. Dane osobowe przechowywane są w siedzibie naszej firmy oraz na naszym serwerze na terytorium Polski. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe, których administratorem jest Meden-Inmed Sp. z o.o., co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich, tzn. poza Unię Europejską. Jednak część spośród naszych dostawców branży IT o globalnym zasięgu (np. Facebook, Inc, Google LLC, MailChimp) może mieć siedzibę poza terytorium EOG. W tym przypadku w związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Dokładamy wszelkich starań, aby podmioty, którym przekazujemy Państwa dane, spełniały wysokie standardy w zakresie ich ochrony, w tym stosowały środki organizacyjne i techniczne, jakich wymaga RODO.

Ochrona danych

W naszej firmie wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa informatycznego oraz ochrony danych osobowych. Określiliśmy w niej m.in. zasady korzystania z systemów informatycznych. Wymagamy od siebie stosowania silnych haseł, ograniczamy liczbę osób mających dostęp do danych oraz wprowadzamy zabezpieczenia informatyczne i fizyczne. Dbamy także o szkolenia dla naszych pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Obowiązujące przepisy dają wiele praw nam wszystkim, bo w tym: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych (w przypadkach określonych w RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Oczywiście mają Państwo także prawo do sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora) oraz prawo do cofnięcia zgody (gdy Państwa zgoda jest podstawą przetwarzania danych).

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Dodatkowo informujemy, że:

 • w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia Państwa sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • możemy odmówić usunięcia Państwa danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile występuje jedna z sytuacji, o których mowa w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy ;

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: iod@meden.com.pl

W razie podejrzeń, że niedostatecznie troszczymy się o Państwa dane, zawsze przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Serwis echolaser.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies, które wykorzystujemy, służą jedynie do celów analitycznych i nie służą do tzw. profilowania, w tym w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacje przekazywane przez przeglądarkę użytkownika nie pozwalają na jego identyfikację. Gromadzone są jedynie dane do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z serwisów, pozwalających na oszacowanie poziomu zainteresowania serwisami oraz rozwijanie witryn, a także w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera i analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa.

W naszej polityce plików cookies https://echolaser.pl/polityka-prywatnosci/ zamieściliśmy dodatkowe informacje dot. plików cookies. Zapraszamy do lektury.

Kontakt

  captcha

  Wpisz czego szukasz i wciśnij Enter